Науката и спорта


Стратегия на кондиционната подготовка по тренировъчната система

JK Fit Motion- част 1

Доц. Юлиан Карабиберов , доктор

Програмите за кондиционна подготовка, които предлага JK Fit Motion -Professional са изложение на реално използваното от нас в практиката със спортисти от различни спортове( виж. www. Julian Karabiberov. Com/ atletes). За да бъдат полезни във вашия спорт, те трябва да бъдат съобразени с неговата специфика ,както  и с тази на всеки отделен състезател. Разнообразието на използваните тренировъчни форми задължава реализиращият ги кондиционен специалист да познава в детайли техническите им елементи, подробно обяснени в други наши учебни помагала. Виж jk fitness- спортна литература.

152-1-768x510снимка: jk fitnes& wellnes

На първо място ,за да се постигнат високи и стабилни резултати ,състезателят трябва да е здрав и устойчив на травми. Детайлно изучаване на най- необходимите превантивни упражнения ,използвани в кинезетерапията ,са първата задължителна стъпка. Успоредно с това  е необходимо детайлно да се разучат и упражненията за подвижност в мобилните звена и гъвкавост в ставите, равновесие, баланс, и координация, по- голямата част от които попадат в класа на кинезиотерапевтичните и гимнастически средства. Укрепвайки мускулите на цялото тяло, вкл. дълбоките стабилизатори, фиксатори, антагонисти и най- вече ротатори, на които не може да се въздейства пълноценно при основните силови упражнения със свободни тежести, ще подготвим опорно- двигателния апарат за високоамплитудни  комплексни, разнообразни движения в различни посоки без опасност от контузии. Тези упражнения няма да ви подготвят функционално за интензивната игра , но ефектът от тях върху функциите на мускулните клетки остава осезателен, след като те прераснат в сложни , комплексни динамични действия, примери за което вече дадохме в други наши публикации. Ползата от превантивностабилизиращите упражнения е особено голяма за регулация на налягането в коремната кухина и тазовото дъно , където вече подчертахме се концентрира енергия за оптимизиране взаимодействието на мускулите на цялото тяло чрез миофасциалната мрежа. Комбинираното прилагане на превантивно- стабилизиращи , равновесни и за мобилност   упражнения  ше подобрят общото здраве и игрово представяне в условията на повишена функционална съгласуваност между мускули, кости, сухожилия и стави.

145-768x510снимка: jk fitnes

На второ място, за да се провежда качествена силова подготовка, трябва обстойно да се познава техниката на изпълнение на тежкоатлетическите упражнения. Масово изполваната културистична методика дава своите ползи само в началото на подготовката, след се превръща в стопер на развитието. Въпреки това реалният ефект от нея в процеса на овладяване на перфектните техники на силовите упражнения с тежести не може да се отрече, както и ползата за постигане на саркоплазмена хипертрофия и локална силова издръжливост.  В това отношение ,интегрирането на прости тренировъчни движения със сложни такива, но със значително по-висока интензивност , се явява предпоставка за действително ефективна тежко-силова тренировка, провеждана от специалистите в спорта вдигане на тежести. В бързо или бавно в книгата ни кондиционна подготовка във волейбола сме показали ,че най- важния показател на тренировъчните натоварвания – интензивността, не се определя само от тежестта на използвания уред,  а и от скоростта, с която е работи в двете фази на движенията. В тази връзка предлагаме при подчертано скоростни движения ,силата да се измерва не в килограми , а в нютони= кг*м/сек. Отново дебело подчертаваме ,че базовите тежко силови регионални упражнения със свободни тежести ( тяга,  полуклек ,изтласкване, изхвърляне),изпълнявани с околомаксимални и максимални тежести трябва да стоят в основата на силовата подготовка. Именно те са тези ,които ще решат задачите с повишаване на максималната и стартова сила и респективно с мощността на усилията и взривната сила. Запомнете обаче, че вашата цел не е състезателят ви да стане максимално силен ,за да вдига тежести, а да стане достатъчно силен чрез тежестите , за да е мощен и взривен, за да може да отскача на максимална височина. Ако за щангиста ,функционалността на мускулите се изразява в концентриране на максимално напрежение в тях за кратко време с цел преодоляване на максимални тежести , то за волейболиста функционалността на мускулите трябва да обслужва игровата ефективност. За това в силовата тренировка изградете просто възможностите на мускулите да генерират голямо напрежение! Препоръчваме ви внимателно да се запознаете с вариантите на бавно – динамичната силова тренировка, още повече ,че българската методика е една от най-добрите в света. Научните изследвания на български специалисти върху контрастните методи показаха необходимостта от използването им с цел проявление на генерираната от мускулите сила от сравнително бавни , в бързи скоростни двигателни действия, такива каквито трябва да са по време на игра.

032-768x510снимка: jk fitnes

Спецификата на проявление на състезателните усилия във волейбола , а и на който и да е подобен спорт ,налага да се изучат  и правилните техники на изпълнение на естествените плиометрични и балистични упражнения от леката атлетика. Това се обосновава с факта на съществуващата тясна връзка на скоковите, спринтово-бегови движения и хвърлянията с редица действия във волейболната игра – най – голямата полза от лекоатлетическата подготовка идва от вграждането на скоростно- динамичен елемент във волейбола ,т.е. в тяхното скоростно проявление. Няма по добра методика за развитие на бързина от лекоатлетическата. Всички други форми за въздействие върху това двигателно качество, вкл. така нашумелите в практиката бегови упражнения на легнала стълбичка ,или каквито и да са форми на функционален фитнес , бокс, игра и т.н. не ще дадат 100% ефект, заради това, че всеки допълнителен дразнител лимитира и забавя изпълнението ,въпреки изискването за максимална скорост. Работи на чисто за да станеш по бръз! Всичко като цел и краен резултат от цялостната тренировъчна работа за двигателни качества в спортните игри се свежда до бързината. Разликата в бързината на изпълнението на чисто лекоатлетическите движения и такива с по- висока кординационна сложност , говори за наличието на резерв от скорост ,който  трябва да бъде усвоен в специфичните, или специални игрови условия с топка.

jkgym-1024x680снимка jk fitnes

На трето място – считаме ,че именно скоростно- силовите упражнения от спорта Лека Атлетика ще ви помогнат да оползотворите ефективно изградената сила с тежко атлетически средства и методи и директно ще повишат така нужната бързина във всички специални движения- отскок, забиване, сервис, придвижване, реакция. Това означава ,че градите функцията на мускулите да бъдат бързи. За това вградете скоростта в началната сила и си спестете времето в размисли, че волейболистът не е лекоатлет. Използвайте ефективно средствата на леката атлетика ,за да подобрите скоростта на волейболните действия в игра. Не разчитайте само на играта , защото топката е лимитиращ бързината фактор. Не разчитайте и само на функционално- координационните упражнения, защото тяхната координационна сложност и комплексност при поставени условни задачи за точност и техническа прецизност, също ще са лимитиращ фактор за проявяване на максимална скорост на движенията. Най- високочестотните вибро- координационни полета на естествените и сравнително прости плиометрични и балистични движения в леката атлетика, вградени в сложно -координационни и по- възможност също високочестотни функционално- специфични и специални движения, ще формират психо -моторния резонанс водещ до красива бърза игра. И тя наистина ще е такава, ако това хармонизира с висока степен на технико-тактическа подготвеност. Въпреки че редица специалисти се противопоставят на функционално-координационните тренировки, трябва да признаем ,че именно те, интелигентно построени ,ще ви помогнат да реализирате в игра възможно най- голям процент от двигателни качества ,които сте изградили чрез силовата и скоростно-силова тренировка. Трансформирането на наличен психо- моторен потенциал в бърза, динамична игра ще се реализира най- пълно ,ако детайлно познавате и използвате многообразието от тренировъчни форми на системата JK Fit Motion – с оглед изучаване на системата провеждаме и специализиран курс в колежа по спорт БИО ФИТ.

На четвърто място- функционално- координационните тренировки при относително запазени нива на силата ще са оръжието, което ще интегрира елементите на психо-физическата и технико- тактическата подготовка в хармонизирана и балансирана енергийно- информационна система, именно такава система ще бонифицира и игровото предимство. Специализирането и адаптирането на функционално-координационните упражнения към спецификата на играта волейбол, ще ви помогнат да трансформирате  достигнатите нива на двигателни качества в способност за ефективното им използване в специални условия ( най вече в специална ловкост). Това означава ,че ще изградите функциите на мускулите , които директно ще обслужват волейболната игра.

Във връзка с изложеното дотук горещо ви препоръчваме да усвоите в детайли доказаната в практиката наша технология на „прерастване“ на статичните и бавни динамични превантивно – стабилизиращи упражнения в интензивни функционално-координационни тренировъчни средства, респективно в тренировъчни комплекси със специфичен характер.

sxema

+ There are no comments

Add yours