Науката и спорта- Единна програма- Място на динамичните упражнения за подготовка във възраст 10-12 години

Науката и спорта- Единна програма- Място на динамичните упражнения за подготовка във възраст 10-12 години


Динамичните упражнения за подготовка във възрастта 10-12 г.

Както беше посочено, динамичните упражнения дават възможност да се прилагат едва ли не още от първата тренировка, защото в този възрастов обхват на практика започва и специализацията във волейболната игра на бъдещия състезател. Ето защо динамичните упражнения трябва да бъдат едни от първите тренировъчни средства, с които детето трябва, неусетно за него да влезе в контакт. Разбира се , подборът на първите динамични упражнения изцяло се подчинява и съобразява с етапа на подготвеност на детето и особеностите на психиката и физиката му.

Методическата последователност за прилагане на динамичните упражнения преминава в три последователни етапа:

  1. Запознаване с организацията и прилагане на въвеждащите динамични упражнения.
  2. Използване на други тренировъчни средства за приспособяването им към организацията на динамичните упражнения.
  3. Прилагане на динамичните упражнения в обучението на предвидените за тази възраст елементи на техниката и тактиката.

Тези три етапа не са строго разграничени във времето. През втората и третата година на подготовка методичната последователност, посочена по-горе става излишна. Що се касае до първата година на работа, етапността във въвеждането на динамичните упражнения е повече от желателна.

След запознаването на децата с организацията на прилагането на динамичните упражнения, треньорът трябва да включи още в първите занимания някои от въвеждащите динамични упражнения и непременно тези, които са свързани с приятни емоции. Много подходящи за тази цел са щафетните игри с разнасяне на предмети. Броят на децата в състезаващите се отбори трябва да бъде такъв, че осигурява участие в движенията на всяко дете за време по- малко от 30 секунди. Постепенно динамичните упражнения трябва да се усложняват без да се увеличава рязко натоварването и съпровождащото го неприятно чувство.

Основното, важното в първия етап е децата да приемат динамичните упражнения  и с удоволствие да се включат в тях.

Вторият етап изисква максимален брой от другите средства за подготовка ,които треньорът ползва, да се пригодят към организацията на динамичните упражнения. Става дума за подбор на други тренировъчни средства, към които може да се включи волейболната топка като предмет за пренасяне, догонване, заобикаляне, дриблиране и др. Има много подходящи средства за тази цел от подвижните и подготвителни игри, упражнения  за лазене, бягане, подскачане. При наличието на професионално творчество и чувство за мобилизация,, прилагането на динамичните упражнения не е труден процес.

През третия етап динамичните упражнения имат за обект и техниката на играта. Тъй като в този възрастов обхват на подготовката се предвижда предимно обучение в основните елементи на волейболната игра , динамичните упражнения трябва да се съобразяват с методическата предпоставка условията за извършване на движенията на елемента да бъдат максимално облекчени. Това изисква насочваните към изпълнителя топки в първата фаза на обучение на подаванията да бъдат в равнината на неговото тяло. Постепенно, заедно със затвърдяването на умението да се подава с две ръце отгоре или отдолу, се включват динамични упражнения, изискващи най- напред придвижване с 1-2 или 3 крачки напред, после встрани и т.н. Разбира се ,през този период  не трябва да се прекратяват динамичните упражнения изискващи разнообразни и продължителни придвижвания към топката, които завършват с хващане или докосване. В никакъв случай не трябва да се прилага още неукрепналия вид подаване като завършек на упражнението, тъй като това води неминуемо до отклонение от правилното му изпълнение.

Георги Митев, Тома Чакъров

+ There are no comments

Add yours