Науката и спорта- Единна програма- Моделна характеристика на страните на подготовка 13-14г.

Науката и спорта- Единна програма- Моделна характеристика на страните на подготовка 13-14г.


Задължителен обем от умения, знания и навици при пионерите и пионерките и особености на методиката на формирането им.

Физическа подготовка

В пионерската възрастова група физическата подготовка заема централно място в общия арсенал от средства за подготовка на начинаещи волейболисти. Това се диктува от факта ,че състезателят в тази възраст,(13-14год) се намира в бурен етап на физиологическото си развитие, етап, в който се нуждае от високо усъвършенстване на функционалните възможности, необходими както за по-нататъшното му израстване като спортист, така също и за изискванията на ежедневната му трудова дейност.

Придобитите по-широки знания по отношение техниката и тактиката на играта предявяват към неговата физика по-високи изисквания. Това налага успоредно с техническите похвати да се развива физическата дееспособност на състезателя.

Тези изисквания предопределят и основната задача, която има да разреши физическата подготовка, а именно: да се създават и развият на широка база основните двигателни и функционални качества на младия организъм , за да се подсигури безпрепятствено усвояване на техническите похвати.

Обща физическа подготовка. Общата физическа подготовка по обем има преимуществено място в сравнение със специалната. Задачата ,която стои за решаване пред ОФП, е по-нататъшното развитие на основните двигателни качества: сила, бързина, издръжливост, гъвкавост, ловкост, а също така и усъвършенстване на естествените движения: бягане, ловене, ходене, скачане и т.н.

Широкият диапазон на въздействие ,който оказва върху младия състезател физическата подготовка , определя обема от средства, с които трябва да си служи треньорът и методиката на преодоляването им.

Спецификата на физическото развитие на децата в тази възраст изисква особено внимание и грижи за развитието на естествените движения, телодържането и др. Това налага голяма част от общо развиващите упражнения да се подбират с насоченост към укрепване мускулатурата на трупа и профилактика срещу гръбначни изкривявания. Упражненията от изправителната гимнастика са добър помощник в борбата на треньора с гръбначните изкривявания и затова не трябва да липсват в нито едно от тренировъчните му занимания, независимо от целите които преследва.

Обобщеният обем от средства , които трябва да се ползват в пионерска възраст за осъществяване на задачите от общата физическа подготовка е следният:

  1. Упражнения от типа на основната гимнастика със и без уред по двойки и тройки и др.
  2. Упражнения от типа на изправителната гимнастика.
  3. Спортна гимнастика- упражнения и елементи от земната гимнастика , опори, висове, стойки и др.
  4. Упражнения от акробатиката -подскоци от уреди, премятания, прескоци на скрин, коза, кон ,превъртания, подскоци на пружиниращ трамплин, упражнения на батут.
  5. Бягане на разстояние от 6 до 60метра в различно темпо и промяна на посоката по сигнал.
  6. Хвърляне – малка плътна топка, медицинска топка, волейболна топка и др.
  7. Скачане- на място и в движение с един и два крака. Дълъг скок от място и със засилване. Висок скок от място и със засилване.
  8. Малки подвижни и щафетни игри със съревнователен и подчертано емоционален характер.
  9. Плуване и пързаляне с кънки, ски, шейни.
  • Други спортни игри -футбол, хандбал, баскетбол и др.

 

Методика: И тук както в подготвителната възрастова група при преподаването на материала по обща физическа подготовка остава в сила емоционалната страна на образователния процес.

Трябва да отбележим обаче, че  интензивността на упражненията значително се повишава. Нарасналите физически възможности на състезателите в резултат на целенасочената работа на ОФП дават възможност значително да се завишат изискванията.

Специално внимание трябва да се обърне на ритмичното и дълбоко вдишване и издишване, осигуряващо достъп на достатъчно количество  кислород до работещите мускули. В резултат на значително увеличилото се съзнателно и активно отношение към тренировъчния процес се създават възможности за даване задачи за работа по оформяне на някои качества при домашни условия.

Специална физическа подготовка. Специалната физическа подготовка в пионерска възраст има за задача да приготви организма и младия състезател за нови елементи – забиване и блокада. От друга страна , специалната физическа подготовка има задачата да повдигне на по-високо ниво придобитите специални качества в курса на подготвителната група.

За разрешаване на първата задача си ползуват упражнения, развиващи скоростно- силови качества на мускулатурата  на долните крайници и раменния пояс. Въвеждането на елемента забиване предявява към по- високо ниво сила на долните крайници и раменния пояс, необходимо условие за правилното му заучаване и предпазване от спортни травми.

За реализираните задачи, стоящи пред физическата подготовка на тази възраст , в тренировъчната програма са отделени общо 218 часа ,които ангажират близо 50% от годишния тренировъчен обем.

Методика: Важно място в специалната физическа подготовка на състезателя заема скоковата подготовка . Нужно е на базата на придобитите общи скоростно-силови качества целенасочено да се формира това важно за бъдещия волейболист качество. Работата по отскокливостта трябва да се основава на стриктното спазване на принципа на постепенността. Във всички случаи избързването, прекаленото натоварване, ползването на тежести, многоскоците и др. водят до травмиране на ставите на долните крайници и снижаване на развитие по пътя на спортното майсторство у състезателите.

Максималната скокливост трябва да се постави в центъра на физическата подготовка на пионерите и пионерките. Най напред е необходимо да се положат основите на максималната скокливост т.е. формирането и развитието на качествата бързина и сила на долните крайници. Разбира се в пионерска възраст , тези основни признаци още са на относително ниско ниво,  но това не лишава треньора от възможността да работи със своите възпитаници по развитието на максималната скокливост. Напротив, в тази насока трябва да се работи непрекъснато , на почти всяко тренировъчно занятие независимо от задачата му. Основно средство за развитие на максималната скокливост в тази възраст трябва да бъде извършване на не повече от 3-4  максимални отскока в серия 6 или 7 пъти в една тренировка. Паузите между отделните отскоци не трябва да са повече от 30секунди , но във всички случаи състезателят трябва да пристъпва към следващия отскок със сравнително успокоен пулс. Отбелязва се достигната максимална височина с някакъв белег и след това състезателят се стреми да докосне по-високо от белега.

Тома Чакъров.  Георги Митев

+ There are no comments

Add yours