Науката и спорта- Единна програма-Специална физическа подготовка  13-14,15-16г

Науката и спорта- Единна програма-Специална физическа подготовка 13-14,15-16г


СПЕЦИАЛНА ФИЗИЧЕСКА ПОДГОТОВКА

Задачата на специалната физическа подготовка в младшата възраст е да съдейства за заучаването и усъвършенстването на технико- тактическите сръчности чрез развитие на специфичните за играта физически качества. От друга страна специалната физическа подготовка се явява като необходима предпоставка за оптимизиране на образователната страна на тренировъчния процес през този етап на подготовка на младия волейболист или волейболистка.

В тази възраст работата по специалната физическа подготовка се извършва в следните насоки:

  1. Развитие на широк обем от скоростно -силови качества, които съдействат за повишаване на игровата ефективност на почти всички елементи от техниката на играта. Развитието на скоростно-силовите качества на състезателите на този етап от развитието на националния ни волейбол е проблем, чието разрешаване има стратегическо значение.

Ефективно средство за решаване проблемите на скоростно -силовата подготовка на състезателите са динамичните упражнения . Тяхното широко въвеждане в подготовката на отборите от младша възраст съдействат успоредно на другите целеви тренировъчни средства за решаване на задачите в тази насока.

  1. Специална издръжливост. Не цикличния характер на движенията на волейболната игра естествено дават отражение и върху спецификата на издръжливостта на състезателя. По съдържание на движенията играта включва многократни отскоци, втурвания, резки и бързи движения на почти всички крайници в продължителен период от време стигащ не рядко до 3 часа. Това налага наличната обща функционална база на издръжливостта да се приспособи към характера на волейболните движения. Най – подходящи за тази цел са редица тренировъчни средства свързани с многократното повторение на елементите от техниката и тактиката на играта в игрови условия. С добър тренировъчен ефект са и упражненията, включващи имитационно изпълнение на отделни части от играта свързани в някакъв комплекс, който се повтаря неколкократно. Едно от приятните за състезателите средства е провеждането на така наречените „волейболни кросове“. На открит пресечен терен се провежда кросово бягане в средно темпо на разстояние 2000-3000м в зависимост от пола. В бягането се включват и подскоци, докосвания на клонки от дървета, висове и опори, имитационно забиване или блокада, пресичане на канавки, дървета , пейки и др.
  2. Скокливост. Скокливостта е едно от основните качества на волейболиста и от нейната степен на развитие зависи до голяма степен ефективното изпълнение на елементите забиване и блокада.

Отскокливостта е комплексно физическо качество ,включващо признаците сила и бързина на долните крайници и специална координация на движенията на тялото, засягаща и други мускулни групи.

Основни средства за развитие, особено на максималната скокливост са максималните отскоци. Максималните отскоци се извършват в кратки паузи на всякакъв вид тренировка в по една серия от 4-5 отскока. Времето между отделните отскоци в серията не трябва да надвишава 30сек. Отскоците се извършват на черна разграфена на сантиметри дъска поставена на подходящо място в залата. Състезателят извършва максимален отскок със или без засилване и достигнатата точка на скалата отбелязва чрез тебешир със своя белег.  В следващата серия на същата или друга тренировка състезателят се стреми да докосне по-висока точка, която отново отбелязва. Подходящи средства са и отскачането от ниско нависоко и обратно на пейка, скрин или маса в серия от 6-7 отскока.

  1. Волейболна ловкост. Степента на развитие на това качество до голяма степен определя и ефективността в действията на отделен състезател или цял отбор. Това комплексно качество се явява в точното, бързо и гъвкаво изпълнение на почти всички елементи от техниката и тактиката на волейболната игра. Когато във волейболното състезание участват състезатели, притежаващи високо ниво на ловкостта, то същото се превръща в истински спектакъл на красотата на волейболната игра и доставя искрено удоволствие на зрителите и изпълнителите.

Погрешно е мнението, че ловкостта има почва за проявление само в защитните действия, напротив, ловко могат да се изпълняват и нападателни елементи стига да са на високо равнище, за което стана дума по-горе.

Средствата за формирането на качеството ловкост са тези с които се води подготовката по развитието на качествата бързина, взривност, сила, гъвкавост и др. и имат за цел да формират у състезателя едно цялостно качество – ловкостта. Външната форма на изява на качеството ловкост се изразява обикновено в майсторското изпълнение на игровите действия по време на състезания.

Тома Чакъров. Георги Митев

+ There are no comments

Add yours