Науката и спорта- Единна програма теоретическа подготовка 10-12г

Науката и спорта- Единна програма теоретическа подготовка 10-12г


                                        ТЕОРЕТИЧЕСКА ПОДГОТОВКА

Задача: Да се укрепи любовта на децата към волейболната игра и се създадат точни и верни представи за нейния характер.

За осъществяването на горната задача е необходимо да се дадат знания, свързани със:

  1. История на волейболната игра у нас и света.
  2. Хигиена и физиология на спортните занимания.
  3. Връзката на спортните занимания с психическото, физическото, интелектуално и нравствено развитие на личността.
  4. Анализ на елементите от техниката и тактиката.
  5. Правило знание.

volleyball-ppt-4-638снимка: slideshare.net

При изпълнението на тренировъчната програма треньора сам определя тематиката на теоретичните знания съобразно задачите, които има да изпълнява в практическата си  работа. Самоподготовката на треньора трябва да се насочи към запознаване с повече факти и любопитни подробности по обем и последователност, за да поддържа постоянно вниманието на децата съсредоточено. Илюсрации с примери, снимки, видеофилми са средство, ускоряващо запаметяването на преподавания материал. Дългите и скучни изброявания на години, резултати, класирания отегчават децата, тъй като обемът на паметта им е относително по-малък.

Желателно е материалът, свързан с физиологията и хигиената на спортиста да се преподава от медицинско лице.

При преподаване на теоретичния материал треньорът трябва да съобрази нивото на речниковия си арсенал с този на децата.

При преподаване на теоретичния материал по правило знание не трябва да се вземат големи по обем раздели ,включващи запаметяване на много точки, метри изисквания.

На следващото занятие по теория, преди вземането на новия материал се налага да се извърши кратко препитване на знанията.

Материалът по история на волейбола може да се вземе във форма на срещи с бивши състезатели или майстори на спорта, които да разкажат част от заплануваната тематика, като същевременно го и илзстрират с някои спомени от своя състезателен живот.

Теоретичният материал трябва да се преподава преди и по време на практическите занимания. В никакъв случай да не се заделя цяла тренировка само за вземане материала по теория. По изключение може да се използва времето, когато има неосъществени тренировъчни занятия по обективни причини – лошо време, заета зала, разместване на общата програма.

Тома Чакъров. Георги Митев

+ There are no comments

Add yours