Науката и спорта – Индивидуални, групови и отборни действия в нападение.

Науката и спорта – Индивидуални, групови и отборни действия в нападение.


ОБУЧЕНИЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ,

ГРУПОВИ И ОТБОРНИ ДЕЙСТВИЯ В НАПАДЕНИЕ

                                            Стефан  Димитров

 

В много от тренировките по волейбол има тактически задачи. Те са съобразени с нивото на технически и физически възможности на състезателите, с етапа на подготовка. В началото на тренировката треньорът дава знания на състезателите за тактическите действия и взаимодействия, които ще бъдат тренирани. Тези знания са в рамките на методически подреден план, който  е насочен към постепенно обогатяване и усъвършенстване. Новите знания са подкрепени и  с информация – защо и кога тактиките трябва да бъдат прилагани. Тактиката е мисловен процес, базира се на логика и има по-широк – образователен ефект за състезателите.

foto:datavolley

След това, в хода на тренировката, чрез методически подредени упражнения, треньорът създава условия горните знания да се превърнат в умения, т.е. състезателите да добият самочувствие, че могат да ги изпълняват на практика. Третият и най-важен етап е превръщането на уменията в навици – състезателите сами избират какво тактическо действие или взаимодействие да осъществят, и то е базирано на логика и тактическа дисциплина. Този етап е най-продължителен и в него треньорът непрекъснато помага и нагласява правилността на изборите.

В синтезиран вид, работата за технико-тактическа подготовка се осъществява чрез методически подредени основни типове упражнения (сх. 1).

  1. При първия тип упражнения треньорът подхвърля топки към разпределител/и при мрежата и те ги подават с различна насоченост. Вариативността изисква треньорът да подхвърля топките с различни височини, на различно място – близо или далеч от мрежата, с различно въртеливо движение. Целта е да се работи за индивидуалните технико-тактически действия при второ подаване.

foto:cev.eu

Упражненията могат да се усложняват като от разпределителите се изисква да подават след имитация на блокада, след влизане от различни зони, след стартиране от различни изходни положения (лег по гърди, приземяване назад и др.).

 

При облекчени условия – без посрещане на начален удар

При условия близки до играта – след посрещане на начален удар
1. Треньор подхвърля за второ подаване.

2. Треньор подхвърля за второ подаване и забиване.

3. Треньор подхвърля за второ подаване и забиване срещу блокада.

4. Треньор подхвърля за второ подаване и забиване срещу блокада и защита.

5. Начален удар и посрещане.

6. Начален удар, посрещане и второ подаване.

7. Начален удар, посрещане, второ подаване и забиване.

8. Начален удар, посрещане, второ подаване и забиване срещу блокада.

9. Начален удар, посрещане и забиване срещу блокада и защита.

Схема 1

  1. Вторият тип упражнения добавя към първия забиващи състезатели. С тези упражнения се отработват груповите взаимодействия между второ подаване и забиване. Препоръчително е да се работи разделено със състезатели, забиващи от типа първо (нулево) темпо, второ или трето темпо. В началото на сезона взаимодействията са по-малко на брой и по-лесни за осъществяване. В хода на състезателната година вариативността се разширява, уточняват се детайли (скорост, височина, дължина, отдалеченост от мрежата – на подадената от разпределителя топка).
  2. При третия тип упражнения се добавя и блокада. Целта е да се работи и за индивидуалните тактически действия при забиване – как забиващият да преодолее блокадата.

foto:fivb.com

Упражненията могат да се правят и за моделиране на контраатака. За целта, състезателите започват действията си забиване след имитация на блокада, защита, или изпълняват две последователни забивания – при различни условия (различно подхвърлени от треньора топки към разпределителя).

  1. Четвъртият тип упражнения противопоставят срещу забиващите цяла шестица. Целта е да работи и за групови тактически взаимодействия между нападателите (пайп, ешалон, условия за разкъсване на противниковата блокада чрез различно поведение на централния нападател и др.). Отново подхвърлените от треньора топки са най-разнообразни и се уточнява логиката на тактическите действия и взаимодействия.
  2. Упражнения за начален удар и посрещането му заемат голяма място в тренировката по волейбол. Това е оправдано, като се има предвид важността на двата елемента за цялостната игра и за успеха. В такива упражнения се изграждат умения за индивидуални тактически действия на изпълняващия начален удар, за индивидуални тактически действия на посрещащите и за групови взаимодействия между тях. Добре е в тези упражнения да се добави съревнователен елемент – да се поставят изисквания за определен брой успешни отигравания на изпълняващите начален удар, на посрещащите го. По този начин, в някаква степен, технико-тактическите действия се доближават до психичността на същинската игра.

foto:cev.eu

  1. Шестият тип упражнения добавя към предходния и второ подаване. Целта е да се отработват и тактически взаимодействия между първо и второ подаване (при първична атака) в реални условия. Добре е в тези упражнения да се създадат такива условия, че ако се случи грешка при изпълнението на начален удар или посрещането му, треньор – веднага да изпълни втори начален удар. По този начин се осъществява по-голяма плътност на взаимодействията между първо и второ подаване.
  2. Новото в този тип упражнения са взаимодействията между второ подаване и забиване. Уточнява се вариативността при тях, в зависимост от характера на посрещнатата топка. Треньорът наблюдава изборите на разпределителя и темпото на засилване на нападателите. При необходимост се намесва чрез подхвърляне на втора топка (подобни на предходното посрещане) и заявява свои изисквания. С напредване на квалификацията и тренировката на състезателите се осъществява все по-голяма скорост на тези взаимодействия, при отчитане индивидуално-потребната за всеки нападател височина.

foto:cev.eu

  1. Този тип упражнения се различават от предходните по това, че от другата страна на мрежата има трима блокиращи. Нападателите работят и за индивидуалните си тактически избори при преодоляване на блокада. Треньорът наблюдава тези избори, открива специфика или недостатъчна логичност, и в удобен момент ги обсъжда с нападателя, дава препоръки.
  2. При тези упражнения една шестица отработва отборни тактически въздействия при първична атака срещу друга шестица (тя тренира за защита и контраатака). Необходимо е своевременно завъртане така, че да се осигури възможност във всички шест ротации да се уточнят взаимодействията. Обикновено, в такива упражнения се влага и съревнователен елемент (поставят се изисквания за определен брой успехи), залагат се тактически изисквания, мотивира се желание за максимално влагане на състезателите.

foto:cev.eu

В началото на сезона треньорът дава възможност на разпределителя и нападателите да опитват нови варианти на взаимодействие, създава условия за творчество. С напредване на сезона се отсяват онези, които са по-затвърдени, по-ефективни и върху тях се концентрира вниманието.

 

 

+ There are no comments

Add yours