Науката и спорта- Координацията на движенията като важен фактор за успех в спорта

Науката и спорта- Координацията на движенията като важен фактор за успех в спорта


Проф. Кирил Аладжов, доктор на педагогическите науки, специалист по физическа и лечебна подготовка

 

Възможността на човека да овладява все по-нови двигателни действия се развива до определен възрастов етап, като достига своя най-голям прираст в пубертетния период. По-нататък тази способност се стабилизира, а по-късно, след двадесет годишна възраст, значително се намалява. Способността на човека да възприема и възпроизвежда точно сложни двигателни действия определя неговите координационни възможности.

Тренировъчната дейност е непрекъснат и продължителен процес, който трябва да бъде насочен към изпълнението на правилни в структурно отношение упражнения. Спортистът с добра координация се движи значително по-икономично по терена. Неговите действия са по-рационални, с по-малко енергоразход. Тромавите, непохватни движения ангажират по-неспецифични мускулни групи, което прави действията на спортиста неефективни, вследствие на което умората настъпва по-бързо.

снимка:internet

Координационните способности в спорта е необходимо да се развиват още в най-ранна детско-юношеска възраст с подходящи за целта средства и методи, близки до характера на избрания вид спорт. Една от отличителните черти на детския организъм, в неговото развитие, е умението му да наблюдава, подражава и възпроизвежда заученото. Чрез наблюдение и имитационни действия младия спортист усъвършенства мисловните си и двигателни навици, подобрява своите аналитични и координационни умения. Целенасочената подготовка, в това направление води до положителни резултати, които остават трайни за цял живот и осигуряват силно предимство при усвояване на различните технически елементи в спорта.

Подражаването на наблюдавани движения е форма, която е известна като „обучение чрез наблюдение”. Чрез подражанието, или копирането на движения, младият спортист се стреми да изпълни по възможност най-точно наблюдаваните от него двигателни действия. От друга страна за да се усвои правилното движение е необходимо то да бъде демонстрирано по възможност най-правилно. Тази демонстрация може да бъде направена от спортния педагог (учител, треньор или инструктор) или от предварително добре подготвен спортист.

снимка: Кирил Аладжов

При усвояването на нови, непознати двигателни навици младия спортист трябва да поддържа своето внимание, което е свързано със съсредоточаване и запаметяване на упражнението. Многократното повторение на наблюдаваните движения води до развиване на двигателния навик, който в последствие се възпроизвежда по възможно най-добрият начин (Фиг. 1).

[table “74” not found /]

Като най-ефикасни средства за усъвършенстване на координацията, при начинаещи спортисти, са се наложили упражненията с лекоатлетически и гимнастически характер, както и някои двигателни игри. Без да ги степенуваме по тяхната важност ще посочим някои от тях, които оказват най-голямо влияние при усвояване на координацията:

Лекоатлетическите специално-бегови упражнения (СБУ). Тези вид упражнения са се наложили в практиката като задължителни при усвояването на координацията. Специално-беговите упражнения развиват ефикасно подвижността на глезенната става и на краката. От друга страна чрез тях се постига необходимата двигателна нагласа за усвояване на по-сложни движения. Не е без значение да се спомене, че в основата на подвижността и бързината на краката стои глезенната става, върху която трябва да се работи системно с подходящи за тази цел упражнения. Специално – беговите упражнения е необходимо да съпътстват подготовката на спортистите от най-ранна възраст до етапа на високото спортно майсторство.

Предлагаме следната последователност при прилагането на специално-беговите упражнения:

  • Ситно бягане;
  • Бягане с изнасяне подбедрицата назад;
  • Бягане с изнасяне подбедрицата напред;
  • Ръченично (тритактово) бягане;
  • Бягане с високо повдигнато коляно.

Тези специфични упражнения за подвижност на краката и усъвършенстване на координацията е необходимо да се изпълняват както по права линия, така и слаломиращо между ориентири (конуси), подредени в колона на разстояние до 2 м. Дължината на отсечката при тяхното изпълнение е в рамките на 18 – 20 м..

снимка: za zdraveto .bg

От позицията на нашият педагогически опит препоръчваме използваните средства, с лекоатлетически характер за усъвършенстване координацията на движенията, да бъдат групирани в 4 направления:

І-ва група – Специално-бегови упражнения, изпълнявани по права линия или слаломиращо;

ІІ-ра група – Специално-бегови упражнения изпълнявани в странична и смесена равнина;

ІІІ-та група – Комбинирани упражнения с комплексен характер;

ІV-та група – Подскочни упражнения в хоризонтална, вертикална и смесена равнина.

Към І-ва група спадат всички специално-бегови упражнения, които се изпълняват в посочената от нас по-горе последователност.

Към ІІ-ра група се включват упражненията в странична и смесена равнина – обикновено странично бягане, с кръстосана крачка, с докосване на ориентири в ляво и дясно, слаломиращо между ориентири (конуси) и т. н..

ІІІ-та група средства включва комбинирани упражнения, при които се променя ритъма на движението, неговата скорост и амплитуда.

ІV-та група – това са различни подскочни упражнения. В началния етап, при занимания с начинаещи спортисти, тези упражнения трябва да бъдат лесно-достъпни за изпълнение, при което не се акцентира върху височината на подскоците и скоростта на изпълнение.

Важен елемент, при занимания насочени към усвояване и усъвършенстване на координационните способности, е упражняването на непрекъснат контрол от страна на спортният педагог. По този начин  се отстраняват грешките допуснати при изпълнението, като се дават необходимите указания за все по-правилни и рационални действия.

В учебно-тренировъчния процес, при усвояването на координацията на начинаещи спортисти, се преминава през няколко последователни етапа (Фиг. 2):

[table “72” not found /]

Съществен момент при развиването на координационните способности на спортистите е изискването комплексите от упражнения непрекъснато да се усложняват в своята последователност. Необходимо условие е и стремежът към точност и икономичност на движенията, независимо от това дали упражненията се изпълняват с топка или без топка (за спортните игри). По този начин се създават трайни условно-рефлекторни връзки в централната нервна система, която регулира и управлява цялостната двигателна и умствена дейност на човека.

снимка: Кирил Аладжов

     Важна особеност на заниманията с насоченост към подобряване на координационните възможности на млади спортисти е използването на различни по характер, насоченост и динамика упражнения и дразнители. Например: стартиране от неудобни изходни положения (от лег, седеж, с гръб по посока на стартирането и др.) или темпово преминаване на специално за целта подредени трасета (манежи), при което спортиста, сменяйки ритъма на движението, преминава от една дейност към друга. Такъв подход при развиване на ловкостта и координацията, наред с останалите физически качества и сръчности, ще допринесе за усъвършенстването на специфичните технически способности, от друга страна – за по-емоционалното и по-разнообразно протичане на заниманията.

 

 

 

 

 

 

+ There are no comments

Add yours