Науката и спорта – План конспект

Науката и спорта – План конспект


План-конспектът е задължителен документ от учебната документация на треньора, независимо от звеното в което работи.

 

Целта на план-конспекта е продиктувана от необходимостта треньорът да помисли, анализира и се подготви предварително за тренировъчното занимание, с оглед постигане на висока резултатност  в него. Предварителната подготовка за всяка тренировка е важен момент в работата на всеки треньор и е тясно свързана с ефективността на дейността му.

Формата трябва да отговаря приблизително на следните изисквания:

  • Да посочва ясно и конкретно целта и задачите на тренировъчното занятие.
  • Да посочва последователно хода на прилаганите средства за тренировъчно въздействие и натоварване ( обем, интензивност, време, брой)
  • Да се вижда методическата и организационна дейност, която треньорът ще извърши във всяка част от тренировката
  • План-конспектът да е разработен прегледно, така че треньорът да може бързо да прави справки в хода на тренировката в него.

Задължителни форми за отчитане на подготовката

Обективното и системно анализиране и отчитане на подготовката представлява важен дял от системата за ръководство и управление на учебно-тренировъчния процес.

Съвременното ръководство на тренировъчната дейност налага следните форми на отчет в звената за спортно майсторство:

  1. Личен отчет на треньора. В тази форма се включва дейността на треньора по постоянния контрол върху качеството на усвояването на преминалия материал, ефективността на учебно-тренировъчния процес, хода на темповете на развитие на двигателните качества на състезателите, функционалните и физиологически промени у състезателите в самата тренировка, нарушаване на организационните порядки, програми и т.н. Тук става дума за отчет, който треньорът дава пред самия себе си на базата на целенасочено наблюдение на тренировъчния процес.

За осъществяване то на този дял от работата е необходимо треньорът да води постоянна и обективна регистрация на всички явления, съпътстващи тренировъчния и състезателен процес- положителни и отрицателни. На базата на сумирането на получените сведения треньорът отчита и резултатността на подготовката на поверените му състезатели.

Практически събирането на сведения може да става на отделна малка тетрадка или бележник или със своевременно отразяване на резултати, впечатления и явления в самия дневник на треньора в съответния раздел.

  1. Седмичен микроциклов отчет. Тази твърде съвременна форма на отчет е елемент на личния отчет на треньора и цели получаването на информация за ефекта от тренировъчната дейност в продължение на една седмица. Практически треньорът в края на седмицата провежда тестиране само по отделна страна на подготовката, тази, която е била тренирана в тренировките. Получената експресна информация треньорът анализира и коригира (ако е необходимо) тренировъчното въздействие през следващата седмица.

Успоредно с това треньорът отчита количествено извършената работа през седмицата в часове, бройки, тренировки и др.

  1. Етапно отчитане (отчет по мезоцикли) Тази форма на отчет е основна и задължителна за всеки треньор, тъй като пряко засяга ръководството и управлението на тренировъчния процес. Тук се включва дейността по събиране на информация от резултатите на тренировъчното въздействие ( тестиране в края на мезоцикъла), анализ на информацията и вземане на управленско решение по изготвяне на работен план за следващия мезоцикъл.

 

При изготвяне на отчетите трябва да спазват следните елементи на системата за отчет.

 

Общи показатели

 Брой тренировки. Отчита се броят на проведените тренировки през мезоцикъла.

Брой тренировъчни часове. Отчита се общия брой на тренировъчните часове през мезоцикъла.

Брой състезателни часове.

Специфични показатели.

Брой часа физическа подготовка.

Брой часа техническа подготовка.

Брой тактическа подготовка.

 

 

+ There are no comments

Add yours