Науката и спорта- Единна програма- технически особености 10-12г

Науката и спорта- Единна програма- технически особености 10-12г


Методични указания по развитието на техническите особености.10-12г

 

Формирането на технически умения и сръчности в тази възрастова група стои на втори план. Детето още не е достигнало пълно развитие на естествените си движения, за да има възможност да усвои неестествения характер на движенията при изпълнението на елементите от техниката на играта. Ето защо обучението на децата в техниката на играта е сложна и отговорна задача, стояща пред треньора. Тя може да се реши само в тясна връзка с други задачи от учебно-тренировъчния процес.

Овладяването на техниката в тази възраст е тясно свързано с физическата подготовка. Само при наличие на добра физическа подготовка и високо ниво на развитие на специалните физически способности могат да се постигнат успехи в началния стадий на обучение в техническите похвати на волейболната игра.

От друга страна доброто владеене на елементите на играта дава възможност по- нататък с по-голяма ефективност да се провеждат разнообразни и интересни комбинации от упражнения за техника  и тактика на игра, а също така и учебни двустранни игри, които пък влиияят положително на физическата подготовка на занимаващите се. Така например многократното изпълнение на даден технически похват в малък промеждутък от време се явява като средство за развитие на физическите качества, независимо от ефекта върху усъвършенстването на техниката. Цялото обучение в техниката на играта трябва да се провежда под знака на всестранната техническа подготовка. При обучение в техниката на елементите на играта треньорът трябва внимателно да следи децата правилно да изпълняват техническите похвати, което до голяма степен зависи от подбора и систематическото приложение в процеса на обучение на подготвителните упражнения.

tehnika-verhney-podachiснимка : интернет

Систематическото прилагане на въвеждащи или подготвителни упражнения  е една от отличителните особености на обучението в техниката на играта на децата в тази възраст. Подготвителните упражнения създават условия за изпълнение на елементите, изключващи появяването на технически грешки, за изправянето на които се загубва много време.

Основната задача ,която стои за решаване по отношение техниката на играта в тази възраст, е овладяването на елементите: подаване с две ръце отгоре, подаване с две ръце отдолу и обикновен долен и горен начален удар. Тези три основни  елементи са необходими ,за да даде възможност на детето за участие в двустранни игри и състезания и определи окончателно спортната си ориентация. В тренировъчния обем преимущество се дава на елемента подаване с две ръце отгоре поради това, че този елемент се усвоява сравнително трудно и изисква по-продължителен период за обучение.

Въвеждането на елементите от техниката на волейбола трябва да става строго планомерно и последователно по време. Методическата последователност изисква най-напред да се започне с подаване отгоре и след преминаването на етапа на обучение да се започне обучение в подаване отдолу. Успоредно с подаването може да се започне обучението в обикновен долен начален удар. Към обикновения горен лицев начален удар трябва да се пристъпи едва тогава, когато е на лице известен резултат от развитие на качеството сила- конкретно за раменния пояс. Най подходящ е периодът на обучение в 5 клас.

Избързването в последователността на въвеждането на елементите във всички случаи води до отрицателни резултати.

Тома Чакъров, Георги Митев

 

+ There are no comments

Add yours