Науката и спорта- Единна програма

Науката и спорта- Единна програма


В многократните ми разговори със специалисти изграждащи бъдещи волейболисти и волейболистки, се стига до извода, че трябва промяна в обучението и методиката ,създаване на единна програма за подготовка. Защо преди да търсим нещо ново , не се обърнем към това което сме имали , функционирало е ,но сме забравили и отрекли само защото е било в друго време. Вярно е ,че волейбола като игра се промени страшно много през последните 20-25 години ,но фундамента е един и същ. Какво имам предвид: промениха се правилата ,увеличи се скоростта, силата,  техниката е в помощ на играта , но елементите са същите подаване с две ръце от горе ,от долу, нападение – крачките за нападение,придвижване . Предлагам на вниманието на всички които се занимават с изграждането на млади състезатели извадки от единната програма по волейбол от 1987 година която е функционирала успешно и е давала резултат. Нека всеки сам за себе си да прецени дали може да използва написаното и дали това е приложимо в днешно време. Личното ми мнение е, че това съдържание в голяма част е актуално и днес ,и може да ни бъде от полза. Със  съдействието на професор Димитър Михайлов от НСА  ще публикувам материали на авторите на тази програма кфн. Тома Чакъров – заслужил треньор  и Георги Митев.

 

Морфологични ,физиологични , психологични особености на децата във възрастовия обхват 10-12 години .

Този период от развитието на човека е характерен с интензивно развитие на психическите и физически качества. Вече е преминал периода на свободните детски игри. Училищния режим е създал у детето качества за трудолюбие, дисциплина ,колективност и др.

Включването на детето в редовна тренировъчна дейност говори красноречиво за оформената вече самостоятелност на решенията.

В какво се изразява по- характерните особености на детската психика в тази възраст:

 1. Процесите на тормозене и втората сигнална система достигат по-значителна степен на развитие в сравнение с предшестващата детска възраст. Това прави децата сравнително по- сдържани.
 2. Възприятията са свързани с действената страна на предметите и явленията. Възприемат се преди всичко формите и цветовете.
 3. Вниманието е неустойчиво. По продължителното задържане на вниманието е възможно на базата на прилагането на различни похвати и средства в процеса на обучение. Вниманието се привлича от живите и силни впечатления – ярки цветове, звуци, контрасти, внезапно променяне на темповете на упражненията и др. Трудно се разпределя вниманието върху няколко предмета едновременно.
 4. Мисленето в тази възраст е образно, конкретно и емоционално.
 5. Децата в тази възраст имат образна памет. Те запомнят по- бързо упражнения, които виждат, а също така предмети, факти ,форми събития. Това е свързано с преобладаването на първата сигнална система и с голяма възприемчивост. Те не могат да отделят същественото и често запомнят неща , които нямат голямо значение, но на тях са направили силно впечатление. От тук идва и погрешното подражание  на някои лошо демонстрирани упражнения, елементи от техниката и т.н.
 6. Въображението на децата е живо. При силно преживявания, каквито са например състезания, въображението в някои случаи достига до откъсване от действителността.
 7. Чувствата им се характеризират с голяма възбудимост. Не могат да скриват преживяванията си и обикновено ги изразяват с външни жестове, мимики , възклицания и др.
 8. Чувствата на децата в тази възраст са бързо преходни. В зависимост от ситуациите тяхното настроение бързо се мени -радостта бързо се заменя с плач или бодростта с вялост. Особеностите на протичане на емоционалните процеси изискват в учебно-тренировъчната работа треньорите да внасят винаги жизнерадост и бодро настроение в колектива. Възпитателните и спортно- технически средства е необходимо да имат емоционален характер. Когато децата преживяват дадено упражнение или игра, тогава и образователния ефект е по- голям, защото въздейства върху цялостната психика на детето.
 9. В тази възраст у детето усилено се формират интелектуални , нравствени и естетически чувства. Към тези качества спада и любознателността, която се възпитава в училището , в семейството , на спортната площадка.
 • У детето вече са налице сравнително добре развити качества на волята , като настойчивост при преодоляване на трудностите , което обаче трябва непременно да се възпитава и развива от страна на треньора или преподавателя в осъществяването на цялостния учебно- тренировъчен и възпитателен процес.
 • В тази възраст се забелязва явна тенденция към общуване с повече хора, която особеност намира приложение в организиране на състезания, тържества и др. Взаимоотношенията в групата са неустойчиви. Децата бързо менят своите другари. Въпреки това обаче те започват да чувстват своя дълг не само пред родителите си , но и пред останалите от групата и треньора.
 • Интересите им все още се ръководят от личните преживявания, от приятните чувства и удоволствия. Това качество на психиката на децата е особено важно за треньорите и работата им по създаване на интерес и любов към волейболната игра.
 • Децата бързо менят своето мнение към героите ,другарите си и др. Процесът на формиране на убежденията започва с неограничено доверие към родителя, учителя, треньора. Децата в тази възраст често възприемат техните мнения като свои. Ако обаче на базата на личния опит и знания от наблюдения в постъпките на по-възрастните забележат противоречие между думите и делата – те стават критични и недоверчиви към тях.
 • Предпубертетният период на физическото развитие дава известно отражение върху характера на децата, изразяващо се в често капризничене , разсеяност, вялост. Тези явления трябва да си обясним още с недостатъчната осъществена мотивировка в отношенията на децата и от друга страна, неустойчивите все още воля и внимание.
 • При определени случаи някои от децата- предимно момичета, в тази възраст навлизат в пубертета. С особеностите на този период ще се занимаем при характеристиката на психологическите особености на възрастта 13-16 години.

+ There are no comments

Add yours