Науката и спорта-Физическата подготовка


ФИЗИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА ПРИ ПОДРАСТВАЩИ ВОЛЕЙБОЛИСТИ

проф. Даниела Дашева, ДН

 

Като основни двигателни качества в съвременния волейбол се определят бързина на преместване на кратки дистанции,  отскокливостта, динамичната сила на ръката, специалната акробатическа ловкост, гъвкавостта, скоростната и скоковата издръжливост, баланса и координацията на тялото и аеробната и анаеробна издръжливост. Волейболният атлетизъм е комбинация от размах на движенията, стабилност и баланс.

По мнението на редица волейболни специалисти за изпълнението на основните технико-тактически действия във волейбола са необходими следните двигателни способности:

  1. ПОДАВАНЕ: в подготвителната фаза – ловкост и гъвкавост; в основната фаза – сила на мускулите на рамото и гърба, на ръката, бързина на единичното движение;
  2. ПРЕХВЪРЛЯНИЯ: в подготвителната фаза – бързина на преместване, сила на мускулите на краката, ловкост; в основната фаза – сила на мускулите на краката, китката, ловкост;
  3. НАПАДАЩИ УДАРИ: в подготвителната фаза – бързина на преместване, сила на мускулите на краката, на трупа, отскокливост, гъвкавост; в основната фаза – сила на мускулите на раменния пояс, коремни мускули, бързина на единично движение, ловкост; в заключителната фаза – сила на мускулите на краката в отстъпващ режим при приземяване и амортизация;
  4. ПРИ ПОСРЕЩАНЕ НА ТОПКАТА: в подготвителната – бързина на преместване, сила и мощност на долните крайници, ловкост; в основната фаза – сила на мускулите на краката, на раменния пояс, на ръцете и ловкост;
  5. БЛОК: в подготвителната – бързина на преместване, сила на мускулите на краката, отскокливост; в основната фаза – сила на раменния пояс, на ръцете, на китките, ловкост; в заключителната фаза – сила на мускулите на краката в отстъпващ режим на работа при приземяване и амортизация.

Като основни принципи за развитие на двигателните качества при подрастващи волейболисти се определят регулярност на въздействията – срочен, остатъчен и кумулативен ефект; прогресивно увеличаване на честотата и интензивността на въздействията; особености при редуване на насочеността на въздействията; адекватност и целесъобразност на въздействията; общо или специфично или от общото към специфичното и пренос на двигателните качества и паралелно развитие.

Специалната скоростна подготовка при подрастващи се реализира сред  периода на съзряване, когото се създават естествени хормонални предпоставка за хипертрофия на бързите мускулни влакна и повишаване на мощността на движенията. Развитието на комплексни скоростно възможности е органически свързано с технико-тактическата подготовка, максималната и скоростна сила, специфичните координационни способности. При подбора на средства голямо внимание се отделя на взривния компонент с широко използване на плиометричния метод. Постепенно се преминава към усъвършенстване на нервната регулация на мускулната дейност и повишаване на импулса на силата и мощността на работата чрез различни двигателни действия характерни за волейбола. Увеличава се мощността и икономичността на анаеробната система.

Съдържанието на силовата подготовка при подрастващи волейболисти трябва да съответства на възрастовите възможности. Необходимо е предварително усвояване на техниката на силовите упражнения. Използване на свободни тежести, собствено тегло, избягване на използването на тясно специализирани тренажори. Също така и използване на средства, които развиват заедно със силовите способности и скоростните и координацията. След приключване на пубертетния период плиометричния метод се съчетава с балистичен, изометричен, максимална сила и дори за сметка на повишаване на мускулната маса – хипертрофия.

Плиометрична работа при подрастващи има своите особености:

Тренировъчен показател Период
12-14 години 14-16 години 17-19 години
Тренировъчна история и техническа компетентност Ниска Средна Висока
Общо количество повторения в упражнение 6-10 18-30 12-30
Брой тренировки 6-10 3-6 2-6
Скорост Умерено висока Близка до максималната Пределна
Периодичност – тренировки в седмица 1-2 1-2 2-3
Възстановяване – часове 72 72-48 48-24

 

За издръжливост се работи след приключване на пубертетния период.

За координация, основните задачи се свеждат до ефективно развитие на двигателните възможности, повишаване на обема на движенията чрез увеличаване на степните свобода на движение, типични двигателни комбинации и генетически реактивни потребности и развиване на ловкостта в специален контекст, който изисква повече степени свобода на движение.

Последователността в отделния микроцикъл може да бъде следната:

1-ви ден – скоростна работа; 2-ри ден – специална и базова издръжливост;
3-ти ден – развиване на скоростни качества и базова издръжливост; 4-ти ден – почивка.

В следващите три дни след почивката, насочеността на тренировъчните натоварвания се повтаря. При такава последователност на редуване на тренировъчните натоварвания за отделните качества се създават предпоставки за използване на ефекта на т.нар. парциални супер компенсации, което от своя страна води до повишаване на ефекта и развитие на двигателната тренираност.

За повишаване на ефекта при развиване на двигателните качества в тренировки с преимуществена насоченост (освен специална издръжливост) реда е следния и може да се повтори 2-3 пъти:

1-ви ден – бързина и взривна сила;

2-ри ден – бързина и взривна сила;

3-ти ден – техника и базова издръжливост

Такъв подход може да се използва и развиване на скоростно-силови качества и ловкост

Могат да се повтарят във всеки един микроцикъл с различна честота.

Доказано е, че прираст в отскокливостта се наблюдава при изпълнение на упражнения с тежести през ден, а без тежести – ежедневно.

Упражненията за специална издръжливост са полезни ако се дават през ден, а за обща – ежедневно, както и тези за сила на малките мускулни групи.

При развиване на взривна сила трябва да се избира такова съпротивление, което не води до нарушаване на двигателната структура на техническите действия.

Тренировъчните занимания насочени към развиване на бързината трябва да се провеждат след полуден, при който работоспособността на организма е най-висока. Седмично 2-4 занимания.

В началото на сезона акцентът е върху базовата подготовка;

Специфика с приближаване на състезателния период;

Специфичната тренировка води до мускулен дисбаланс;

Мускулния дисбаланс ограбва потенциала на волейболиста за скорост, сила и мощност;

+ There are no comments

Add yours